حمید شهریاری کوتک

حمید شهریاری کوتک

روزنامه نگار. سردبیر هفته نامه ندای پنج گنج

۱ارتباط ۳مهارت
کرمان | کهنوج
خبرنگار روزنامه
خانه مطبوعات و رسانه های جمعی کشور
تجارب کاری
۱۳۸۳ اکنون
خبرنگار روزنامه
خانه مطبوعات و رسانه های جمعی کشور
زبان ها
اردو | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات