سپیده خزلی

سپیده خزلی

کارشناسی ارشد مهندسی برق

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | پردیس
مسئول استاندار و کنترل کیفیت
صنعت امن گستر
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی برق
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مسئول استاندار و کنترل کیفیت
صنعت امن گستر
توضیحات