هادی طالبی

هادی طالبی

کارشناسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
گلستان | کلاله
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شمس
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شمس
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات