عباس کوه نادری

عباس کوه نادری

کاردانی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | شهر ری
هنر آموز هنرستان فنی و استادکار
آموزش و پرورش
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری