سجاد محمدی

سجاد محمدی

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حسابداری
توضیحات