سپیده اکران

سپیده اکران

کارشناسی نقاشی

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | مهرشهر
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای کرج
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای کرج
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی نقاشی
توضیحات