نیما نامی

نیما نامی

.....

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
حسابدار شرکت
حسابداری
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۰ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
تاسیسات
فنی حرفه ای
خدمات فرودگاهی
ایران ایر
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
حسابدار شرکت
حسابداری
توضیحات