رضا مهرابی

رضا مهرابی

کارشناسی مهندسی شیمی

۲ارتباط ۲مهارت
لرستان | خرم آباد
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی شیمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
معدل ۱۸.۰۳
معاف از سربازی به دلیل ایثارگری پدر....کار اموزی پتروشیمی لرستان