ساسان شریفی

ساسان شریفی

مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای هانا بیمه ایران

۵ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مدیر عامل
شرکت خدمات بیمه ای هانا
کارشناسی دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۶۸ - ۱۳۷۲
کارشناسی مدیریت بیمه
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر عامل
شرکت خدمات بیمه ای هانا
۱۳۷۶ - ۱۳۹۳
مدیر عامل موقت
شرکت کارگزاری بیمه پیک اسایش
انتقال به شرکت خدمات بیمه ای هانا
مهارت ها
| ۱نفر
maryam sarvari
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات