سید مهدی حسینیان

سید مهدی حسینیان

مهندس برق گرایش قدرت

۱ارتباط ۵مهارت
اصفهان | کاشان
دانشجو کارآموز
ایستگاه 63/20 کیلوولت افضل کاشان
کارشناسی مجتمع آموزش عالی اسفراین
تحصیلات
مجتمع آموزش عالی اسفراین
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی برق قدرت
دانشگاه سراسری - دوره روزانه - معدل کارشناسی : 17.67
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
دانشجو کارآموز
ایستگاه 63/20 کیلوولت افضل کاشان
به مدت 300 ساعت در ایستگاه 63/20 کیلوولت افضل کاشان دوره کارموزی خود را گذرنداه و با بی خطوط،رله ها،مدارات قدرت و شرح عملکرد ایستگاه های فوق توزیع به طور کامل آشنایی دارم.
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
ارتینگ ایستگاه های فوق توزیع
پروژه کارشناسی اینجانب راجع به آشنایی،نحوه،مسائل مهم و ضروری ارتینگ،همچنین روش های کاهش مقاوت زمین در ایستگاه های فوق توزیع می باشد.
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کاراموزی در ایستگاه 63/20 کیلوولت
توضیحات