بهروز کیان تاج

بهروز کیان تاج

کارشناسی مهندسی برق مخابرات

۲ارتباط ۱مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
کارشناس
اداره کل راه آهن جنوب شرق
کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
تحصیلات
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارشناس
اداره کل راه آهن جنوب شرق
سوپروایزر_اپراتور_دیسپچر در گروه ارتباطات و علائمی الکتریکی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
دانشجو کارآموز
اداره کل مخابرات خراسان جنوبی_واحد طرح و مهندسی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
مدرس ریاضیات
موسسه آموزشی مرآت
مدرس ریاضیات و کلاس کنکور
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کاربرد پلاریزاسیون در مخابرات
درجه کارشناسی مهندسی برق مخابرات از دانشگاه سیستان و بلوچستان
تحقیق پیرامون پلاریزاسیون_مفاهیم کاربردی مخابرات و میدان،امواج
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات