سجاد قربانی

سجاد قربانی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
توضیحات