شهرزاد الماسی

شهرزاد الماسی

کارشناسی کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها

۰ارتباط ۰مهارت
ایلام | سرابله
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ایلام
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز ایلام
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات