امین زارعی

امین زارعی

کارشناسی شیمی

۱ارتباط ۰مهارت
فارس | مرودشت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
توضیحات