محمد قاسم پور

محمد قاسم پور

کارشناسی برق الکتروتکنیک

۱ارتباط ۰مهارت
مازندران | آمل
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هراز
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هراز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی برق الکتروتکنیک
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات