جواد وندنوروز

جواد وندنوروز

دکترا حقوق تجارت بین الملل

۴۷ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
دکترا دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق
۱۳۸۸ اکنون
دکترا حقوق تجارت بین الملل
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات