نادر حسینی

نادر حسینی

کارشناسی صنایع

۹ارتباط ۰مهارت
اصفهان | کاشان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کاشان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کاشان
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی مهندسی صنایع
توضیحات