زهرا ذوالفقاری

زهرا ذوالفقاری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبه
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مهارت ها
توضیحات