ابراهیم آزادیان

ابراهیم آزادیان

کارشناسی مکانیک سیالات

۶ارتباط ۱مهارت
مازندران | بابل
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات