سهیل نمازی پور

سهیل نمازی پور

کارشناسی ارشد معماری

۰ارتباط ۰مهارت
قزوین | قزوین
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه دهخدا
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه دهخدا
۱۳۹۶ اکنون
توضیحات