محمد میلانی

محمد میلانی

کارشناسی طراحی صنعتی

۲ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی طراحی صنعتی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات