لیلا سعیدی

لیلا سعیدی

کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری

۰ارتباط ۱مهارت
بوشهر | آب پخش
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری
توضیحات