ابوالفضل طاهری

ابوالفضل طاهری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
IT کارشناس
شیواپردازه مرکزی
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر اراک
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر اراک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه فنی حرفه ای ساوه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
IT کارشناس
شیواپردازه مرکزی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات