رضا اسمعیل زادگان

رضا اسمعیل زادگان

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علم و فن
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علم و فن
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
توضیحات