سلیمان شمسی

سلیمان شمسی

کارشناسی ارشد حسابداری مالی

۵ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | میاندوآب
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میاندواب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میاندواب
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد حسابداری
توضیحات