احسان کاوسی

احسان کاوسی

کارشناسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۵ارتباط ۲مهارت
خوزستان | بهبهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات