سمانه محمدزاده

سمانه محمدزاده

کارشناسی حسابداری

۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شمس تبریزی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شمس تبریزی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
مهارت ها
| ۴نفر
مسعود باوان پوریShahrum Marufiسالار امیری
توضیحات