میلاد محمدی

میلاد محمدی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

۳ارتباط ۷مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات