سید مهدی بهشتی

سید مهدی بهشتی

کارشناسی شیمی محض

۰ارتباط ۰مهارت
گیلان | تالش
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی شیمی محض
توضیحات