علی اصغر مرادی

علی اصغر مرادی

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مربی
باشگاه ماهیگیری تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مربی
باشگاه ماهیگیری تهران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات