محسن گودرزی

محسن گودرزی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سینا
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سینا
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
توضیحات