مائده شریفی

مائده شریفی

زنان زایمان مامایی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات