مسعود نهتانی

مسعود نهتانی

کارشناس بازرگانی

۲۸ارتباط ۱مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
کارشناس بازرگانی
بازرگانی مسعود نهتانی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت بازرگانی
دانشگاه فنی حرفه ای بیرجند
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
کارشناس بازرگانی
بازرگانی مسعود نهتانی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات