سمیرا فرزانه

سمیرا فرزانه

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد گرمه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد گرمه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات