امیر محمودی

امیر محمودی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران حمل و نقل

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
تحصیلات
واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران حمل و نقل
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات