سجاد دورقی

سجاد دورقی

حسابدار

۸ارتباط ۳مهارت
خوزستان | اهواز
کارمند حسابداری
شرکت صالح ساز غرب کارون
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارمند حسابداری
شرکت صالح ساز غرب کارون
ثبت و بایگانی اسناد حسابداری و پیاده سازی اسناد ثبت شده در سیستم حسابداری اخوان محاسب جنوب و ...
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
دستیار حسابرسی
شرکت توزیع نیروی برق
کنترل داخلی حساب ها و بررسی اسناد حسابداری و کمک در مورد تهیه اظهار نظر در مورد حسابها و صورت مغایرات بانکی و ...
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
امور مالی شرکت
ساختار فردا
امور مالی و حقوق و دستمزد پرسنل و پیمانکاران تحت اکسل و...
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
قابلیت و توانایی ها بطور خلاصه
کار گروهی و تیمی جهت ارایه مطالب و نظریات و اظهارات به جا جهت تصمیم گیری مدیریتی و گزارشگری خلاصه حساب های مالی کلی و جزئی کل به جزء و جزء به کل از طریق نرم افزار حسابداری مختلف یا بصورت سنتی و تهیه صورت معاملات فصلی و اظهارنامه اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارشات پیمانکاری و سایر عملیات مرتبط به امور مالی است با تسلط قابل قبول و....