مهدی مستعار

مهدی مستعار

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۱۲ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
توضیحات