شاهرخ اعظمی

شاهرخ اعظمی

کاردانی زبان و ادبیات انگلیسی زبانشناسی

۰ارتباط ۰مهارت
کردستان | دیواندره
کاردانی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی زبان و ادبیات انگلیسی زبانشناسی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات