نرگس یخکشی

نرگس یخکشی

کارشناسی ارشد کشاورزی ترویج و آموزش

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد کشاورزی ترویج و آموزش
توضیحات