حسین جغراتیان

حسین جغراتیان

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۴۳۵ارتباط ۲۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناس برق قدرت
ایران خودرو خراسان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی برق قدرت
دانشگاه فنی حرفه ای بیرجند
۱۳۸۰ - ۱۳۸۳
کاردانی مهندسی برق صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
تعمیر تجهیزات پزشکی
۱۳۹۵
تعمیر تجهیزات پزشکی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تعمیر پکیج شوفاژ دیواری
۱۳۹۴
تعمیر پکیج شوفاژ دیواری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مهندسی صنایع و سیستم
۱۳۹۰
مهندسی صنایع و سیستم
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۸۸
زبان انگلیسی
آموزشگاه زبان مهر سجاد
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس برق قدرت
ایران خودرو خراسان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۶
تکنسین برق
ایران خودرو خراسان
واحد تاسیسات
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
تکنسین برق
تام ایران خودرو
۱۳۸۶ - ۱۳۸۶
تکنسین برق
ماشین ابزار ایران خودرو
پروژه‌ها
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
تاسیسات
تکنسین برق در ایران خودرو خراسان
مهارت ها
| ۱۹۷نفر
اصغر خیریامین بیرقداروحید اکجوانشاهد امینیمحسن تیمار
| ۱۹۴نفر
امین بیرقداروحید اکجوانشاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروش
| ۱۹۲نفر
محمد شالواصغر خیریامین بیرقداروحید اکجوانشاهد امینی
| ۱۹۰نفر
اصغر خیریهومن ناصری فرامین بیرقداروحید اکجوانشاهد امینی
| ۱۸۵نفر
اصغر خیریامین بیرقدارشاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروش
| ۱۸۲نفر
اصغر خیریامین بیرقدارشاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروش
| ۱۷۵نفر
امین بیرقدارشاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضایی
| ۱۷۵نفر
محمد شالوامین بیرقدارشاهد امینیمحسن تیمارشهاب رضایی
| ۱۶۹نفر
امین بیرقدارشاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضایی
| ۱۶۸نفر
امین بیرقدارشاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضایی
| ۱۶۵نفر
امین بیرقدارشاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضایی
| ۱۶۰نفر
محمد شالوامین بیرقدارشاهد امینیمحسن تیمارشهاب رضایی
| ۷۰نفر
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجحسین محرابی
هومن ناصری فرمحسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرج
| ۶۹نفر
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجحسین محرابی
| ۶۸نفر
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجحسین محرابی
| ۶۸نفر
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجحسین محرابی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات