حسین جغراتیان

حسین جغراتیان

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۴۲۴ارتباط ۲۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناس برق قدرت
ایران خودرو خراسان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی برق قدرت
دانشگاه فنی حرفه ای بیرجند
۱۳۸۰ - ۱۳۸۳
کاردانی مهندسی برق صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
تعمیر تجهیزات پزشکی
۱۳۹۵
تعمیر تجهیزات پزشکی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تعمیر پکیج شوفاژ دیواری
۱۳۹۴
تعمیر پکیج شوفاژ دیواری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مهندسی صنایع و سیستم
۱۳۹۰
مهندسی صنایع و سیستم
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۸۸
زبان انگلیسی
آموزشگاه زبان مهر سجاد
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس برق قدرت
ایران خودرو خراسان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۶
تکنسین برق
ایران خودرو خراسان
واحد تاسیسات
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
تکنسین برق
تام ایران خودرو
۱۳۸۶ - ۱۳۸۶
تکنسین برق
ماشین ابزار ایران خودرو
پروژه‌ها
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
تاسیسات
تکنسین برق در ایران خودرو خراسان
مهارت ها
| ۱۹۱نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۸۹نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۸۵نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۸۱نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۸۰نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۷۷نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۷۱نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۷۰نفر
شاهد امینیمحسن تیمارشهاب رضاییبهمن طاعتیnahid azizi
| ۱۶۵نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۶۴نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۶۱نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۵۵نفر
شاهد امینیمحسن تیمارشهاب رضاییبهمن طاعتیnahid azizi
| ۶۹نفر
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجکامران خوش نگار
| ۶۸نفر
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجکامران خوش نگار
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجکامران خوش نگار
| ۶۷نفر
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجکامران خوش نگار
| ۶۷نفر
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجکامران خوش نگار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات