حسین جغراتیان

حسین جغراتیان

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۴۲۴ارتباط ۲۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناس برق قدرت
ایران خودرو خراسان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی برق قدرت
دانشگاه فنی حرفه ای بیرجند
۱۳۸۰ - ۱۳۸۳
کاردانی مهندسی برق صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
تعمیر تجهیزات پزشکی
۱۳۹۵
تعمیر تجهیزات پزشکی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تعمیر پکیج شوفاژ دیواری
۱۳۹۴
تعمیر پکیج شوفاژ دیواری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مهندسی صنایع و سیستم
۱۳۹۰
مهندسی صنایع و سیستم
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۸۸
زبان انگلیسی
آموزشگاه زبان مهر سجاد
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس برق قدرت
ایران خودرو خراسان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۶
تکنسین برق
ایران خودرو خراسان
واحد تاسیسات
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
تکنسین برق
تام ایران خودرو
۱۳۸۶ - ۱۳۸۶
تکنسین برق
ماشین ابزار ایران خودرو
پروژه‌ها
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
تاسیسات
تکنسین برق در ایران خودرو خراسان
مهارت ها
| ۱۹۳نفر
وحید اکجوانشاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضایی
| ۱۹۱نفر
وحید اکجوانشاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضایی
| ۱۸۷نفر
وحید اکجوانشاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضایی
| ۱۸۳نفر
وحید اکجوانشاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضایی
| ۱۸۱نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۷۸نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۷۲نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۷۱نفر
شاهد امینیمحسن تیمارشهاب رضاییبهمن طاعتیnahid azizi
| ۱۶۶نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۶۵نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۶۲نفر
شاهد امینیمحسن تیمارفاطمه سروششهاب رضاییبهمن طاعتی
| ۱۵۶نفر
شاهد امینیمحسن تیمارشهاب رضاییبهمن طاعتیnahid azizi
| ۶۹نفر
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجحسین محرابی
| ۶۸نفر
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجحسین محرابی
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجحسین محرابی
| ۶۷نفر
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجحسین محرابی
| ۶۷نفر
محسن تیماربهمن طاعتیمسلم نورینجمه ایرجحسین محرابی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات