فرزان یحیی شعاع اردبیلی

فرزان یحیی شعاع اردبیلی

دکترا مدیریت آموزشی

۱ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی قم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۳۹۳ اکنون
دکترا مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۳۷۱ - ۱۳۹۸
دکترا مدیریت آموزشی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات