هستی مهدوی

هستی مهدوی

کارشناسی حسابداری بازرگانی

۰ارتباط ۲مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری بازرگانی
توضیحات