سردار سالاری

سردار سالاری

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
توضیحات