مجتمع تولیدی صنعتی آ اس

مجتمع تولیدی صنعتی آ اس

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات