حمید شفاعت

حمید شفاعت

دکترا مهندسی برق الکترونیک

۱ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کازرون
۱۳۹۳ اکنون
دکترا مهندسی برق الکترونیک
توضیحات