پریسا میرزایی

پریسا میرزایی

کارشناسی حقوق

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز الیگودرز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
توضیحات