محمد خواجه میرکی

محمد خواجه میرکی

کارشناسی عمران راه و ساختمان

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | آبادان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
توضیحات