مهدی کریمی

مهدی کریمی

کارشناسی ایمنی و آتش نشانی

۳۶ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
مهندس HSE
طراحی و مهندسی نفت
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی آمل
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی آمل
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ایمنی و آتش نشانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL درجه یک
۱۳۸۶
ICDL درجه یک
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مهندس HSE
طراحی و مهندسی نفت
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
سرپرست HSE
مهندسی مپنا
پروژه‌ها
پدیده
پتروشیمی
ایستگاه تقویت فشار گاز
نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا
درجه کارشناسی ایمنی و آتش نشانی از مرکز آموزش علمی کاربردی آمل
دوره های آموزشی
ایمنی تجهیزات سنگین کارگاهی
ایمنی پرتو های یونساز و غیر یونساز
ایمنی برق
تهیه و تدوین HSE PLAN
توضیحات