علیرضا زمانی

علیرضا زمانی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
توضیحات