محمد اسماعیلی

محمد اسماعیلی

کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع

۱ارتباط ۰مهارت
گیلان | لنگرود
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
دانشگاه فنی حرفه ای آستانه اشرفیه
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کاردانی مهندسی برق صنعتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات